پیگیری گارانتی

 

نرم افزار مرکز کنترل ژئوویژن در مرکز مدیریت ویدئویی شهر واتیکان

 

 

نرم افزار ویدئووال ژئوویژن در مرکز مدیریت ویدئویی شهر واتیکان


 

نرم افزار سرور ضبط ژئوویژن در مرکز مدیریت ویدئویی شهر واتیکان

 

 

کنفرانس خبری معرفی سیستم نظارتی ژئوویژن بکارگرقته شده در  واتیکان

 

GeoVision      PARADOX