پیگیری گارانتی

کی پد AS ژئوویژن

GV‐ASKeypad  دستگاهی اختیاری است که به مدیران این امکان را می دهد که سیستم GV‐AS400 را کنترل نمایند. مدیران قادر خواهند بود  GV‐ASKeypad را همواره به همراه داشته باشد و از این طریق به GV‐AS400 نصب شده در مکان های مختلف دسترسی بیابند.