پیگیری گارانتی

سیستم ارسال پیام POS

1)نصب این برنامه بر دستگاه  POS ضروری است.این برنامه در DVD سیستم نرم افزاری GV-DVR موجود می باشد.

2) جهت دسترسی به سخت افزار Watchdog که به هنگام اختلال و هنگ ویندوز کامپیوتر را ری استارت می نماید، توصیه می شود که از GV-USB Dongle اینترنال استفاده گردد.

با استفاده از سیستم ارسال پیام POS شما می توانید به طور مستقیم سیستم GV-DVR را به دستگاه POS که یک سیستم ویندوز تولید کننده فرمت های  TXT ، INIو JNL  بوده و از انتقال TCP/IP  که با پروتکل OPOS نیز هماهنگ می باشد پشتیبانی می کند، متصل نمایید. داده های POS  از طریق کابل   RS-232 یا رابط  TCP/IP به سیستم GV-DVR منتقل می گردند. داده های انتقالی بر روی تصاویر یا فایل های ضبط شده بارگذاری می گردند.