پیگیری گارانتی

سرور ديسپاچ ژئوويژن

ایجاد و ویرایش گروه هایی از سرور های GV-Center V2 و مشترکین

قابلیت اداره ی 50 سرور GV-Center V2 و 25000 مشترک سیستم های ژئوویژن

متعادل سازی بار شبکه: پخش درخواستهای سیستم ژئوویژن بین سرورهای GV-Center V2 براساس گروه یا بر اساس  حداقل رابط هاي در دسترس

قابليت اتصال سرور GV-Center V2  به سرور ديسپاچ ژئوويژن

قابلیت مشاهده وقایع و ویدئو های ثبت شده در GV-Center V2

قابلیت کنترل وضعیت آنلاین/آفلاین GV-Center V2

قابلیت مشاهده  اطلاعات مشتركين و کنترل پنل تك نما دوربين

قابليت كنترل PTZ ،نمایش ویدئو و دو خروجی صدا بوسیله كنترل پنل دوربين

بازیابی خودکار ارتباط

سرور ديسپاچ ژئوويژن کامپیوتری با نرم افزار دیسپاچ بوده که با سرور های GV-Center V2 و سیستم های ژئوویژن قادر به کار می باشد. این سرور 25000 سیستم ژئوویژن را به 50 سرور GV-Center V2 متصل نموده و حجم کاری را بین سرور های GV-Center V2 در حالت آنلاین یا آفلاین تقسیم می نماید. همچنین این سرور از تکنیک متعادل کننده بار استفاده می کند که درخواستهاي رخداد هاي سیستم های ژئوویژن را  در شبکه ای از سرورهای GV-Center V2 به طور مساوی توزیع می نماید. در صورت پر شدن ظرفیت یکی از سرورهای  GV-Center V2،  دیسپاچ پیام درخواستی را به سرور دیگری که ظرفیت بالاتری داشته باشد ارسال خواهد کرد و اگر سروری دچار اختلال در عملکرد گردد سرور دیگری ادامه ی پردازش را انجام خواهد داد.