پیگیری گارانتی

سیستم دریافت کننده GPS ژئوویژن

       
         
 
 
   
         
   
   
     
 
       
     
         

 

سیستم دریافت کننده GPS ژئوویژن، قادر است برای ردیابی GPS وسایل نقلیه، با سیستم های GV-System، GV-DSP LPR، GV-Video Server و GV-Compact DVR کار کند.این سیستم در سه مدل ارائه می گردد: UART، RS-232، و  USB.هر مدل تنها با هاردور و  فریمور ذکر شده در کاتالوگ قادر به کار خواهد بود.